Sankalpa Band – Bhôm bhô lê Natha

 

Bhôm Bhô lê Natha, Bhôm Bhô lê Natha, Hê mahádêva,

Bhôm Bhô lê Natha, Bhôm Bhô lê Natha, Hê mahádêva,

Jaya Shiva Ômkara, Jaya Shiva Ômkara,

Jaya Shiva Ômkara, Jaya Shiva Ômkara,

Jaya Shambhô, Shiva Shambhô,

Hara Hara mahádêva ,

Jaya Shambhô, Shiva Shambhô,

Hara Hara mahádêva.

Sankalpa Band – Ádi Divya

Ádi divya jyôti mahá Kálimá namah.

Madhu shumbha mahisha mardini mahá Shaktayê namah.

Brahma, Vishhnu, Shiva svarúpa tvam na anyathá.

Charácharasya páliká namô namas sadá.