Sankalpa Band – Bhôm bhô lê Natha

 

Bhôm Bhô lê Natha, Bhôm Bhô lê Natha, Hê mahádêva,

Bhôm Bhô lê Natha, Bhôm Bhô lê Natha, Hê mahádêva,

Jaya Shiva Ômkara, Jaya Shiva Ômkara,

Jaya Shiva Ômkara, Jaya Shiva Ômkara,

Jaya Shambhô, Shiva Shambhô,

Hara Hara mahádêva ,

Jaya Shambhô, Shiva Shambhô,

Hara Hara mahádêva.

Sankalpa Band – Ádi Divya

Ádi divya jyôti mahá Kálimá namah.

Madhu shumbha mahisha mardini mahá Shaktayê namah.

Brahma, Vishhnu, Shiva svarúpa tvam na anyathá.

Charácharasya páliká namô namas sadá.

 

Sankalpa Band – Hara Hara Mahádêva

Hara Hara Mahádêva Shambhô

Shiva Shiva Shiva Mahádêva Shambhô

Hara Hara  Shambhô Shiva Shiva Shambhô

Shambhô   Shamkara dêva Shambhô

Umá Mahêshvara dêva Shambhô

Himalaya vása dêva Shambhô

Hara Hara Shamkara Shiva Shiva Shamkara

Shambhô Shamkara dêva Shambhô