Sankalpa Band – Ádi Divya

Ádi divya jyôti mahá Kálimá namah.

Madhu shumbha mahisha mardini mahá Shaktayê namah.

Brahma, Vishhnu, Shiva svarúpa tvam na anyathá.

Charácharasya páliká namô namas sadá.